За нас

Инфраструктура

Инфраструктура

РЦЗ-Делчево располага со сала за состаноци, мебел, опрема за презентација, тренинзи, компјутери, пристап до интернет, фотокопир, печатач, скенер, библиотека, телевизор, видео, дигитален фотоапарат. Са …
Стратешки партнери

Стратешки партнери

ФИОО-М, 11 НВО поранешни ЦП НВО и локална самоуправа Делчево. …
Организациона структура

Организациона структура

Собранието на РЦЗ Управен одбор Надзорен одбор Оперативен тим …
Програми на делување

Програми на делување

1.  Граѓанско општество Делувањето на полето на граѓанско општество е продолжена мисија на ЦП НВО Делчево за зајакнење на капацитетите на НВО од регионот. 2. Меѓугранична соработка;и ру …
Клучни активности

Клучни активности

Пружање на НВО лепеза од услуги како: организирање обуки и тркалезни маси, информирање за конкурси, фотокопирање, скенирање, интернет, библиотека и дневен печат, телефон и факс, сала за состаноци, опр …
Стратешки цели

Стратешки цели

1. Континуирана поддршка на НВО од регионот 2. Унапредување на меѓугранична соработка. Едукација и информирање, овозможување на јавноста од регионот на едно место да најдат добро организирани извори …
Реализирани актвности како ЦП НВО-Делчево

Реализирани актвности како ЦП НВО-Делчево

ЦП НВО-Делчево делуваше во рамките на проектот “Центри за поддршка на НВО во социјално и економски неразвиени подрачја во Македонија“ (Дебар, Делчево, Кратово, Гевгелија, Ресен, Струмица, Струга и Нег …
Клучни активности

Клучни активности

Пружање на НВО лепеза од услуги како: организирање обуки и тркалезни маси, информирање за конкурси, фотокопирање, скенирање, интернет, библиотека и дневен печат, телефон и факс, сала за состаноци, опр …
Стратешки цели

Стратешки цели

1. Континуирана поддршка на НВО од регионот 2. Унапредување на меѓугранична соработка. Едукација и информирање, овозможување на јавноста од регионот на едно место да најдат добро организирани извори …
ПРЕТСЕДАТЕЛ

Тони Стоименовски

Кратка порака за посетителите на РЦЗ Делчево

Следете не
За нас

РЦЗ Делчево

Регионален центар за застапување Делчево е граѓанска организација чија главна цел е зајакнување на граѓанското општество. Постоиме од 2006 година во кој период реализиравме голем број на проекти и активност во насока за остварување на нашата главна цел.

Брз преглед на архива
Ознаки (Tags)