Наративен извештај за 2016- 2017 година

Во прилог наративниот извештај за работата на РЦЗ за 2016-2017 година 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Aa63b4616-77d3-4eab-bf85-2d02e233d2b2

 

Финансиски извештај за 2018

Во прилог финансискиот извештај за работата на РЦЗ за 2018 година 

 

file:///C:/Users/User/Downloads/Zavr[na%20smetka%202018.html

 

Финансиски извештај од работењето на РЦЗ за 2016 година

Во прилог финансискиот извештај од работата на РЦЗ за 2016 година 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A7ab668b2-86ba-479e-9dc2-0d963eb7b70f

 

Финансиски извештај од работењето на РЦЗ за 2017 година

Во прилог линк до финансискиот извештај за работата на РЦЗ за 2017 година 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A0fcfa613-0154-478d-bec6-605757488f70