Втора работилница во рамки на проектот „Едукативен центар за БЗР во Источен плански регион“

 

Во рамки на проектот  „Едукативен центар за безбедности здравје при работа во Источен плански регион“ денес во просториите на Регионалниот центар за застапување во  Делчево се одржа втората работилница наменета за зајакнување на капацитетите на граѓанските организации во делот на управувањето со човечки ресурси.  На работилницата присутните имаа можност да дискутираат за моменталните состојби во секторот кога станува збор за регрутирање и управување со кадар, колку се посветува внимание на оваа област и кои документи треба да ги поседува невладиниот сектор за да биде успешен во управување со човечките ресурси. 

 

-          Работилницата започна со претставување на основните принципи на оваа областа, а продолжи со пополнување прашалници за ставовите кои ги имаат вработените односно ангажираните во организацијата и оценка за менаџмент на стратегијата за мотивација. Потоа беше разгледан правилник кој како правна форма тррба да го поседува секоја организација, драфт верзијата со надополнувањата ќе биде поставена на веб страната и сите заинтересирани ќе можат да ги дадат своите коментари до нејзино финализирање.  Неколкучасовната работилница се одвиваше кобинирано со дискусија на која присутните споделија свои позитивни, но и негативни искуства како и предлози затоа како да се постават формални процедури за управување со HR , но и како сето тоа да се реализира успешно во пракса.  Генералниот заклучок е дека треба да се сфати значењето и суштината кои ги има оваа област за успешно функционирање на секоја организација и институција.

Проектот кој ќе се реализира во период од 8 месеци ќе биде поделен во три фази. Првата фаза е комплетно наменета за работилници за зајакнување на капацитетите на граѓанските организации во делот на организациска самопроценка,  управување со човечки ресурси и финансиско работење додека втората фаза е наменета за активности поврзани со формирање на мрежа на граѓански организации кои дел од својата работа ќе ја насочат кон промовирања и залагања во областа безбедност и здравје при работа што ќе биде регулирано со меморандум за воспоставување мрежа и акциски план врз основа на кој ќе се одвива работењето на мрежата. Третата фаза од проектот ќе се одвива паралелно  со првите две и ќе се однесува на формирање центар за БЗР за источен плански регион кој на едно место ќе ги координира сите заинтересирани страни кои директно или индиректно се вклучени во активности за безбедност и здравје при работа .  Како целни групи ќе бидат опфатени граѓанските организации, бизнис секторот, стручната јавност и медиумите од источно планскиот регион.  Проектот е финансиран од Европската Унија, во соработка со Македонското здружение за заштита при работа.

 

РЦЗ најдобар во невладиниот сектор за 2018 година во Источна Македонија

Активот на Здружението на новинарите од источниот регион ги додели наградите во рамките на традиционалната манифестација „Најдоброто од Истокот“. Свеченоста се одржа во амфитеатарот на Меѓународниот Славјански универзитет „Гаврило Романович Державин“ во Свети Николе, а наградени беа 16 личности, фирми и невладини организации, кои во изминатата 2018 година оставија белег во развојот и го промовираа источниот регион.

Регионалниот центар за застапување ја доби наградата за најдоборото од невладиниот сектор за 2018 година како одлично признание за сите досегашни реализирани проекти вклучувајќи ги и неколкуте од минатата година. 

Во изминатата деценија РЦЗ има работено на повеќе проекти во областа на рурален развој, животна средина, енергетска ефикасност, млади, безбедност и здравје при работа, зајакнување на капацитетите и слично. Меѓунив има повеќегодишни и повеќемесечни проекти во кои организацијата е носител или партнер во имплеметнацијата. 

Ø  Енергетско ефикасно јавно осветлување во Делчево

Ø  10 годишна општинска стратегија за климатски промени

Ø  Стратегија за комуникација

Ø  Стратегија за соработка на општината со граѓанскиот сектор

Ø  Атмосферска канализација на улица

Ø  Пешачка патека на реката Брегалница

Ø  Информативни табли за биодиверзитет

Ø  Колекторски системи за топла вода во основно училиште

Ø  Прирачник за безбедност и здравје при работа за работодавачите

Ø  Организирањсе обуки

Ø  Работилници за млади

Ø  Инфо денови

Ø  Кампањи

Ø  Документ „ Зелена агенда за Делчево“

Ø  ЛЕАП за Делчево

Ø  Стратегија за ЛЕР и ЛЕАП за Македонска Каменица

Ø  Стратегија за туризам и студија за туризам за Пехчево

 

Успешно реализираните проекти, ефектите кои ги имаат активностите во регионот и постојаните залагања за подобар живот во овие неколку општини се причина зошто Регионалниот центар за застапување од Делчево беше една од номинираните невладини организации за манифестацијата „Најдоброто од Истокот“. 

 

РЦЗ ја одржа првата работилница за организациска самопроценка како дел од проектот „Едукативен центар за безбедност и здравје при работа за Источен плански регион“

 

Регионалниот центар за застапување од Делчево започна со имплементација на активностите од првата фаза од проектот „Едукативен центар за безбедност и здравје при работа за Источен плански регион“ кој го стартуваше во јануари годинава. Изминатиот викенд  (22 и 23 март) се одржа дводевна работилница за организациска самопроценка наменета за граѓанските организации кои се основачи и и кои се дел од управните органи на РЦЗ. Целта на работилницата беше  преку утврдена методологија да се скенира и утврди моменталната ситуација во организацијата во поглед на технички и човечки ресурси со кои располага.  На првиот ден присутните се запознаа со основните  информации од проектот и улогата на проектниот тим.  Присутните пополнија прашалник наменет за оценка на перцепцијата на надворешните страни за РЦЗ согласно утврдени области и критериуми, а  беше изработена SWOTанализа на РЦЗ. Вториот ден беше резервиран за објаснување на чекорите во процесот на самопроценка, утврдениот инструмент и поставената матрицата за самопроценка на организациските капацитети. Во вториот дел од работилницата се дискутираше по однос за матрицата за одредување развојни приоритети и беше изготвен план за градење капацитети според одредените развојни приоритети. Останатиот дел беше наменет за дискусиони прашања.

 

Во текот на наредниот месец РЦЗ продолжува со уште две еднодневни работилници кои се истотака наменети за зајакнување на капацитетите на граѓанските оранизации. Едната работилница ќе биде наменета за утврдување документи и правилници за управување со човеки ресурси, а другата за финансиско работење. Овие активности се дел од првата фаза на осумесечниот проект. Втората фаза е наменета за активности поврзани со формирање на мрежа на граѓански организации кои дел од својата работа ќе ја насочат кон промовирања и залагања во областа безбедност и здравје при работа што ќе биде регулирано со меморандум за воспоставување мрежа и акциски план врз основа на кој ќе се одвива работењето на мрежата. Третата фаза од проектот ќе се одвива паралелно  со првите две и ќе се однесува на формирање центар за БЗР за источен плански регион кој на едно место ќе ги координира сите заинтересирани страни кои директно или индиректно се вклучени во активности за безбедност и здравје при работа .  Како целни групи ќе бидат опфатени граѓанските организации, бизнис секторот, стручната јавност и медиумите од регионот.

 

Со реализацијата на овој проект РЦЗ се етаблира како водечка организација во делот на БЗР во регионот бидејќи со сите досегашни активности кои се преземени, организацијата се наметнува како партнер на сите чинители од оваа област вклучувајќи ги и медиумите за подигнување на јавната свест.

 

Проектот е финансиран од Европската Унија, во соработка со Македонското здружение за заштита при работа.

 

Електронска верзија на Прирачникот за БЗР наменет за работодавачите

Дел од работодавачите, не се во целост запознаени со сите мерки кои треба да ги имплементираат во делот на БЗР. Токму кон нив беа насочени активностите на Регионалниот центар за застапување како дел од проектот „Промовирање стандарди за БЗР и следење на спроведувањето на БЗР во источниот регион“ . Преку издавање на прирачник за безбедност при работа наменет за работодавачите се поттикнува бизнис секторот и јавниот сектор од овој регион да одржуваат повисоки стандарди за безбедност и здравје при работа, но и воопшто работниците да бидат подобро запознаени со безбедноста на своето работно место.

Овој проект РЦЗ го реализираше во соработка со Македонското здружение за заштита при работа, а е финансиран од Европската Унија. Во продолжение линк до електронската верзија на прирачникот. 

https://docs.google.com/document/d/1PDzT1NmxzHWcWTDZ5d09zVC4cGRHayQMTXQgJSZEYlk/edit?usp=sharing


Претставник на РЦЗ на студиска посета во Германија

Во периодот од 28 јануари до 1 февруари четиринаесет претставници од граѓанските организации грантисти во програмата мали грантови „Активирај“, меѓу кои и претставник на РЦЗ беа на студиска посета во Германија. 

За време на студиската посета, се посетени повеќе организации и институции, 

- Aktion Mensch, организација од Бон / https://www.facebook.com/aktion.mensch/

- Helping Hands, организација од Келн / https://www.hhc-obdachlosenhilfe.koeln/

- Landtag North Rhine-Westphalia, парламент во Диселдорф  / https://www.landtag.nrw.de

-Junge Stadt, организација од Келн / https://www.facebook.com/pg/jungestadtkoeln

- Save me Bonn - a refugee initiative, организација од Бон / https://www.facebook.com/savemebonn

- Arbeiter-Samariter-Bund North Rhine-Westphalia, претставништво на АСБ во Келн/ https://www.facebook.com/asbnrw

- Workshop by Fairtrade Germany, организација од Келн / https://www.facebook.com/fairtrade/

За време на посетата, учесниците имаа можност да се запознаат со стандардите на ЕУ во однос на нивниот сектор на делување, како и да посетат организации на ЕУ. Многу нови информации и практики беа споделени за време на посетите.  Искуствата стекнати на оваа посета во Германија, претседателот Тони Стоименовски ги пренесе на тимот на РЦЗ кој во иднина ќе развива нови идеи, соработки и добри практики.