Регионалниот центар за застапување дел од петдневна обука за организациски менаџмент во Охрид

 Од 15 до 19 месецов во Хотелот Фламенго во Охрид,во организација на Фондацијата Преда Плус се одржа петдневна обука на тема „Организациски менаџмент на граѓански организации“. На обуката беа присутни претставници од 20 граѓански организации и нивни партнери од различни градови на Македонија кои се грантисти од проектот. 

 

Во текот на неколкудневната обука, учесниците имаа можност да се запознаат со процесот на подготовка на проекти, односно, раководење, планирање, идентификување на проблеми, утврдување на цели, избор на стратегија, алокација на ресурси, подготовка на буџет, раководење со човечки ресурси како и подготовка на целосни апликации.

 Учество на оваа обука зеде и претставник од Регионалниот Центар за застапување од Делчево кој истотака е грантист од проектот„Подобрување на активната вклученост на македонските граѓански организации во прoцесот на донесување одлуки преку зајакнување на новоосновани граѓански организации“, односно Регионалниот центар за застапување заедно со Општина Делчево го спроведува проектот „ Стратегија на Oпштина Делчево за соработка со граѓанскиот сектор“. За овој проект активностите се веќе во тек.

РЦЗ дел од Првата Национална Конференција на Преда Плус - „Низ очите на граѓанските организации: Модели на партнерства со локалните/национални власти“

На 26 април во Хотелот „Романтик“ во Велес се одржа Првата Национална Конференција за граѓанско општество во организација на Преда Плус, Скопје. На конференцијата која беше насловена како „Низ призмата на граѓанските организации: Модели на партнерства со локалните/национални власти“, учество зедоа и претставници на РЦЗ - Делчево кои заедно со Општина Делчево го реализираат проектот Стратегија за соработка со граѓанскиот сектор.

На еднодневната работилница накратко беше презентиран овој проект, а преку работните групи беа дадени  предлози и заклучоци кои ќе бидат дел и од Националната стратегија за соработка со граѓанскиот сектор која ќе ја изработува и спроведува Владатана РМ во периодот од 2018 - 2020 година. 

Оваа конференција е во рамки на поректот „Подобрување на активната вклученост на македонските граѓански организации во процесот на донесување одлуки преку зајакнување на новооснованите граѓански организации“ чиј грантист заедно со уште 20 организации ширум Македонија е и Регионалниот центар за застапување Делчево. 

Во тек е изработката на Стратегијата за соработка со граѓанскиот сектор

НВО „Регионален центар за застапување“ во партнерство со Општина Делчево ја одржа првата работилница во врска со изработката на Стратегија за соработката со граѓанскиот сектор. На работилницата присуствуваа претставници на десетина активни невладини организација во општината кои се вклучени во процесот на изработка на стратешкиот документ.
 
 
– Проектот НВО „Регионален центар за застапување“ го имплементира заеднички со општина Делчево, а главна цел за изработката на овој документ е овозможување активно вклучување на граѓанските организации во процесите на дефинирање на развојните политики, активности и иницијативи, како и создавање предуслови за формирање на ефикасни партнерства во нивно реализирање. Проектот ќе се реализира во текот на наредните 8 месеци, а во постапката на изработка на стратешкиот документ и акцискиот план ќе бидат вклучени претставници од активните невладини организации во Делчево, истакна Тони Стоименовски од Регионалниот центар за застапување Делчево.
 
 

 

 

Прва прес конференција за проектот „Стратегија на општина Делчево за соработка со граѓанскиот сектор„ IPA-2015/381932-12

 

   Во рамките на проектотСтратегија на општина Делчево за соработка со граѓанскиот сектор„ во организација на здруженијата Регионален центар за застапување Делчево и Општина Делчево, на 27.02.2018 год. беше спроведена Првата прес конференција  за информирање на граѓаните за процесот за изработка на Стратегијана општина Делчево за соработка со граѓанскиот сектор, а е во рамките на партнерскиот проекто „Подобрување на активната вклученост на македонските граѓански организации во процесот на донесување на одлуки преку зајакнување на новооснованите граѓански организации“, чии спроведувачи се ПРЕДА плус, Скопје и Arbeiter-Samariter-Bund, Германија.

Присутните претставници од граѓанските организации беа запознаени со целите, активностите и очекуваните резултати од проектот и беа информирани за начинот на спроведување на процесот за изработка на стратегијата, со цел на транспарентен начин и преку вклучување на сите заинтересирани страни да се изработи овој значаен документ.

Исто така, присутните беа информирани за следните активности кои се предвидени во проектот, со цел присутните од сите активни граѓански организации на локално ниво да земат учество, со што ќе придонесат за успешна реализација на проектните активности и постигнување на резултатите.

На настанот присуствуваше и Градоначалникот на Општина Делечво, Горан Трајковски, кој ја поздрави оваа активност и посака нејзина успешна реализација, како и подобрена и зголемена соработка на општината со граѓанскиот сектор со изработката на стратегијата. 

Проектот е финансиран од Европската Унија. 


https://www.youtube.com/watch?v=DZAEUXiPN7I 

Анализа на стртатешки документи за Енергетска ефикасност на општините Делчево и Пехчево

 

Регионалниот центар за застапување Делчево и здружението „Амброзија“ од Пехчево ја започнаа анализата на исполнетоста на програмите за енергетска ефикасност. Проектот кој е финансиран од ЕУ, а имплементиран на национално ниво од неколку поголеми организации во Македонија има неколку цели меѓу кои и ревизија на имплементацијата на енергетско-ефикасните програми како и информирање на граѓаните за можностите што ги нудат енергетско-ефикасните мерки.

-Ова е проект кој е финансиран од ЕУ, имплементиран на национално ниво од Милиеуконтакт Македонија, Коцка и Фронт три поголеми организации, на регионално ниво се имплемтира од здруженијата „Амброзија“ од Пехчево и РЦЗ Делчево во соработка со општините Делчево и Пехчево.Во моментот се прави анализа на исполнетост на програмите за енергетска ефикасност, со целните групи односно претставници од локалните институции од Делчево и Пехчево, за да видиме колку се имплементирани тие програми и колку објекти се поврзани со енергетската ефикасност односно колкав е процентот на енергетско ефикасни мерки во објектите кои се преземени во делот на јавниот сектор и во делот на јавното осветлување во Делчево. Покрај ова во рамки на проектот е предвидено спроведување на поширока кампања во регионот за преземање на енергетско-ефикасни мерки и во изминатите два месеци се спроведуваше една по обемна анкета на околу 1000 испитаници за преземени енергетско-ефикасни мерки во приватниот сектор односно во своите домови.

Повеќе: Анализа на стртатешки документи за Енергетска ефикасност на општините Делчево и Пехчево