Се одржа третата работилница за подготовка на Стратегијата за соработка на Општина Делчево со граѓанскиот сектор

 

Денес во Регионалниот Центар за застапување се одржа третата по ред работилница во рамките на проектот “Стратегија на општина Делчево за соработка со граѓанскиот сектор”. На денешната средба присутните претставници од активните граѓански организации и претставниците од локалната самоуправа разговараа за текот на изработката на стратегијата која многу наскоро треба да се финализира. 

Во рамки на работната агенда, денес беше разработена SWOT и PEST анализа чии резултати ќе влезат и во главната стратегија. На наредната, последна работилница која ќе се одржи наредниот месец ќе се направат и последните измени, а на почетокот на септември Делчево ќе ја добие првата стратегија на општината за соработка со граѓанскиот сектор. Пред конечниот документ, стратегијата ќе биде ставена на јавен увид на кој граѓаните ќе можат да дадат коментари и оценки на предложеното. 

На наредната, последна работилница која ќе се одржи наредниот месец ќе се направат и последните измени, а на почетокот на септември Делчево ќе ја добие првата стратегија на општината за соработка со граѓанскиот сектор. Пред конечниот документ, стратегијата ќе биде ставена на јавен увид на кој граѓаните ќе можат да дадат коментари и оценки на предложеното. 

РЦЗ се претстави на третиот форум на граѓански организации во Делчево

На тема „Споделување на знаење и искуство за подобро општество“ во Делчево се одржа форум на граѓански организации на кој учествуваа 30 претставници од граѓанскиот сектор и локалните институции од 5 општини на крајниот исток. На форумот своја презентација имаа и претставници од Регионалниот Центар за застапување.

Настанот беше во рамки на УСАИД програмата за граѓанско ангажирање во организација на КХАМ. На тема „Преку споделување на искуства до подобро општество“ невладините организации од 5 општини Делчево, Берово,Пехчево, Виница и Македонска Каменица и претставниците на одделенијата на ЛЕР од истите општини дискутираа за воспоставувањето на механизми за партиципативно учество на граѓаните во креирање на локално ниво.

Форумите се организаираат со цел донесување на ефикасен модел на граѓански дијалог со локалната сампоуправа, а се во функција на транспарентност и отчетност на институциите на локално ниво. Главна интенција на денешниот настан е  заложбата за иницирање постапка пред локалните самоуправи за воведување на институционален механизам за подобра соработка на граѓанските организации со локалните самоуправи


Претставници на РЦЗ и Општина Делчево на студиска посета во Бугарија

На 12-ти и 13-ти јуни во Општина Благоевград се одржва втората дводневна работилница на тема ЛЕД осветлување – квалитет, ефикасност и чиста животна средина.

Работилницата се одвиваше во два дела, односно првиот ден беше наменет за теоретскиот дел во рамките на темата, односно учесниците беа запознаени со Европската и Националната легислатива поврзана со подобрувањето на системите за осветлување во регионот, интеграција на ЕУ легислативата во националното законодавство на двете држави во областа на енергетската ефикасност, обновливи извори на енергија и емисија на стакленички гасови.

Вториот ден беше наменет за посета на објектите со енергетски ефикасно осветлување кои што се поставени и заменети во рамките на проектот.

Учесници на дводневната работилница беа претставници од општините Благоевград и Делчево, како и претставници од други јавни институции од двата региона.

Работилницата ја водеше експерт во областа на темата.

 

Дводневната работилница се спроведуваше во рамките на проектот Енергетски ефикасно осветлување во регионот Благоевград – Делчево, партнерски проект помеѓу Општина Делчево и Општина Благоеград, финансиран од Европска унија преку ИПА прекуграничната програма Македонија – Бугарија 2014-2020.

 

Втора работилница во рамки на проектот „Стратегија на Општина Делчево за соработка со граѓанскиот сектор“

Во рамките на проектот „Стратегија на општина Делчево за соработка со граѓанскиот сектор„ во организација на здружението Регионален центар за застапување Делчево и Општина Делчево денес беше спроведена Втората работилница за развивање и изработка на стратегијата на општина Делчево за соработка со граѓанскиот сектор, преку веќе формираната работна група, составена од општински претставници и претставници од граѓанскиот сектор.

На денешната работилница учесниците ја поставуваа визијата за стратешкиот документ и ги дефинираа областите на соработка како и механизмите за соработка со граѓанскот сектор со општина Делчево. 

-Се оди согласно планираната динамика и бидејќи е скроена за целна група досега се е според очекуваното. Особено задоволство ми е дека луѓето се мотивирани и активно учествуваат што е основен предуслов за имплементација  на проектот. Има многу вакви стратегии кои се подготвени непартиципативно и имаме слаб степен на имплементација, но оваа стратегија ќе биде нешто поразлично.  Истотака задоволство ми е што групата скоро целата од првата работилница е повторно тука и во континуитетот дава кредибилитет дека вистинските актери се вклучени во процесот- вели М-р Марио Вељковиќ, консултант и модератор на процесот и креатор на документот. 

 

Развојот и соработката на локалната самоуправа со граѓанскиот сектор е од исклучително значење за функционирањето на општината, а поттикнувањето на граѓанската свест значи поширок општествен ангажман. Токму затоа општина Делчево започна со креирање на на оваа стратегија за соработка со граѓанскиот сектор. Проект координатор на оваа стратегија е Регионалниот центар за застапување Делчево . 

Регионалниот центар за застапување дел од петдневна обука за организациски менаџмент во Охрид

 Од 15 до 19 месецов во Хотелот Фламенго во Охрид,во организација на Фондацијата Преда Плус се одржа петдневна обука на тема „Организациски менаџмент на граѓански организации“. На обуката беа присутни претставници од 20 граѓански организации и нивни партнери од различни градови на Македонија кои се грантисти од проектот. 

 

Во текот на неколкудневната обука, учесниците имаа можност да се запознаат со процесот на подготовка на проекти, односно, раководење, планирање, идентификување на проблеми, утврдување на цели, избор на стратегија, алокација на ресурси, подготовка на буџет, раководење со човечки ресурси како и подготовка на целосни апликации.

 Учество на оваа обука зеде и претставник од Регионалниот Центар за застапување од Делчево кој истотака е грантист од проектот„Подобрување на активната вклученост на македонските граѓански организации во прoцесот на донесување одлуки преку зајакнување на новоосновани граѓански организации“, односно Регионалниот центар за застапување заедно со Општина Делчево го спроведува проектот „ Стратегија на Oпштина Делчево за соработка со граѓанскиот сектор“. За овој проект активностите се веќе во тек.